فرازهایی از وصیت نامه شهید قباد

مسئولین بدانند

مسئولین بدانند اگرعهد خود باشهدا رافسخ کنند یا حقی بنام شهدا از مظلومی پایمال شوداورانمی بخشیم ،این حکومت خون نمی دهدشکمها ازمال دنیا پر شود، خون می دهد، تااسلام ناب محمدی برقرار باشد و عدالت وبرابری حاکم شود.

به خمینی سلام برسانید

ای مردم هرکس از شما پیش امام خمینی رفتیداز بابت من به او سلام برسانید به او بگوئید تاآخرین قطره خون از توبرنمی گردم ولی تو به جدت قسم ازخدا بخواه ازتقصیر من بگذرد.

یاران خمینی

بار الها خودت میدانی  نمیخواهم مقامی درسپاه یا بسیج بگیرم فقط درراه تو برخاسته ام،واهل وعیالم  را به توسپرده ام.

بار الهاتورابه حق اسما خودت سوگند،فردای قیامت مرادر صف یاران حقیقی امام خمینی قراربده .

کشتی نوح

بارخدایا به نوح دستور دادی کشتی بساز ،میتوانستی بدون کشتی هم اورانجات دهی .

به نمرود قدرت دادی تاابراهیم خلیل را به آتش بیاندازدوبه آتش گفتی برای خلیل من سردوسالم بشو.

 به ابراهیم گفتی سراسماعیل راببروبه کارد دستوردادی نبر .

یونس راانداختی دریا وبه ماهی دستور دادی چهل شبانه روز چیزی نخور پیامبر مندرشکمت است .

وقتی که شمر لعنتی می خواست سرامام حسین(ع) راببردبه کارد دستور ندادی
نبرکه حسین بهترین مخلوقات توبود.

امروز هم هرکس رابخواهی شهادت نصیبش می شودوهرکس رابخواهی ازاین همه
تیروترکش وموشکهای صدام درامان می ماند.همه کاره توئی .

خدایا شهادت در راهت را...

/ 0 نظر / 14 بازدید