سهم امام

آنروز سرسال خمسی مابودکیسه بادام مصرف شده بوددرحال دور انداختن کیسه
بود،پنج تادانه بادام از داخل آن افتادیکی را برداشت گفتم چراچهارتارابرنداشتی
؟گفت: یکی سهم امام است چهارتامال خودمان.

/ 0 نظر / 16 بازدید