اعلی حضرت

مامورین ساواک برای پیدا کردن اعلامیه های امام  ریختندتو خانه مان،هرچه گشتند چیزی پیدانکردند،در حالی که عصبانی بودندجیبهایشان را پرازگردو کردندبه طرف شهرراه افتادند،هنوز دوسه قدمی دور نشده بودند به آنها گفتم:خجالت نکشید تعدادی گردوته کیسه باقی مانده آنهارا هم  برای اعلیحضرت بردارید،گفتندبه شاه جسارت میکنید گفتم اگر شاه دزد نبود مامورش چپاول نمی کرد .به قبادگفتند جلو زنت رابگیر او گفت جلو حرف حساب رانمی شودگرفت.

/ 0 نظر / 18 بازدید