اجر شهادت

رفته بود جماران،زیارت حضرت امام، مامورین بیت، اجازه نمی دادندخدمت آقابرسد،حضرت امام به نحوی متوجه حضور اوشده بود،فرموده بود بگذارید بیاید،امام رازیارت کرده بود،به حضرت امام گفته بود :دعا کن شهادت درراه خدا نصیبم شود،امام فرموده بود: امیدوارم از اجر شهادت بی نصیب نمانی.قباد همیشه به این فرمایش امام می بالید.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید