خدایا شهادت در راهت را ....

بار
خدایا به نوح دستور دادی کشتی بساز می توانستی بدون کشتی هم او را نجات دهی.به
نمرود قدرت دادی تا ابراهیم خلیل را در به آتش اندازد و به آتش گفتی برای خلیل من
سرد و سالم شو.به ابراهیم گفتی سر اسماعیل را ببرد و به کارد دستور دادی نبرد.یونس
را انداختی در دریا و به ماهی دستور دادی چهل شبانه روز چیزی نخور پیامبر من در
شکمت است.وقتی که شمر لعنتی می خواست سر امام حسین(ع) را ببرد به کارد دستور دادی
نبرد که حسین (ع) بهترین مخلوقات تو بود...

خدایا شهادت در راهت را ....

/ 0 نظر / 43 بازدید