بسم رب الشهداء و الصدیقین
 
زندگی نامه ، عکس ، خاطراتی و... در مورد شهید حاج قباد شمس الدین

قبل از عملیات فرماندهان گردان412وتخریب اعلام کردند هرکس بتواند عرض سددزرا شنا کند آن طرف آب اسم اوتولیست افراد خط شکن نوشته می شود.هواآن قدر سردبودکه قبل از ورود به آب ازسرمامی لرزیدیم،همه لب آب ایستاده بودیم ،ازفرماندهان تقاضا می کردیم ،تمرین به وقت دیگری موکول شود،قباد باصدای بلند خطاب به بچه هاگفت فرض کنید شب عملیات استوپرید تو آب،پشت سراوهمه نیروها به آب زدند.

تمرین آن شب ،خسته کننده بودوبه بچه ها سخت گذشت، ولی وقتی قباد را پرچم در دست ،جلو ستون میدیدیم جان می گرفتیم،قباد شنارا فنی بلد نبود ولی آنقدر دست وپازدتا آنطرف آب، تولیست جوانهای خط شکن باشد.


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۱/۱۱/٢٥ توسط پورشمس الدین محمدعلی
طراح قالب : { معبرسايبري فندرسک}